Karaman Ağırceza Mahkemesinden verilen kararın tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına Umumi Heyetin yirmi dördüncü in’ikadının birinci celsesinde karar verilmiştir” deniliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26 Ocak 1931 tarihli ve 604 numaralı kararında (1).

Bor kazasının Avşıviran köyünden Murtaza oğullarından Mûsâ-oğlu R. 1312/ M. 1896 doğumlu Bekir, Ereğli’nin Sitanti köyünden Muhtar Osmân’ı taammüden öldürüyor. Karaman’da icra kılınan muhakeme neticesinde ölüm cezası mahkûmiyetine karar veriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 605, 606 ve 607 numaralı kararlarında da farklı bir vaziyet yok. Verilen ölüm cezalarının tahfil ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemiyor.

Ayşe’yi öldüren Kozan’ın Onluk köyü civarında çadırda ikâmet eden Solak Süleymân-oğlu R. 1290/ M. 1874 doğumlu Hasan Ali’ye Cebelibereket Ağırceza Mahkemesinden verilen karar; ölüm cezası.

Emine ve Lütfiye’yi katleden Mustafâ-oğlu R. 1320/ M. 1904 doğumlu Ahmet hakkında Çorum Ağırceza Mahkemesi ölüm cezasına hükmediyor.

Seyyar satıcı Mahmûd ve Hüseyin’i öldüren Gölköy nâhiyesinin Aydoğan köyünden Bayram-oğlu R. 1318/ M. 1902 doğumlu Mehmed ve Mehmed-oğlu R. 1309/ M. 1893 doğumlu Mahmûd haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde Ordu Ağırceza Mahkemesi’nden ölüm cezasına mahkûmiyetleri çıkıyor.

Haksız yere cana kıyanlar bunu canlarıyla ödüyorlardı (2).

Gün geldi masumları koruyan kalkan kaldırıldı (3). Ama mahşerî vicdanlarda elzemiyetini muhafaza etti.

Dün katil ve katillerin ölüm cezalarının infazına gerekli onayı veren parlamento bugün vazife başına çağrılıyor. Şimdi “zor ama imkânsız değil” denilen idam cezası geri getirilebilecek mi?

Uğur ERKÂN.

________________________________________________________________________________________________________________

(1). 29 Kanunusani 1931 tarihli ve 1712 sayılı Resmî Gazete. (Türkiye’de 1920′de Meclisin kuruluşundan, 1984′de idam cezalarının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen idam cezası kararı sayısı 712’ dir.)

(2).”Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.” (Bakara, 2/179).

(3). Ekim 1984’den itibaren mahkemeler tarafından verilen idam cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002′de savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2006′da ise tüm suçlar için 5218 sayılı kanunla tamamen kaldırılmıştır.