Karye-i Sıdrova (Sıdırva)(1) XIX. asırda Konya Sancağı, Sultaniye-i Karapınar Kazâsı’na tabi (2) idi.

1246 (1830) yılında Karapınar Kazası’nda yaşayan ve askerlik mükellefi olan erkek nüfusu gösteren deftere göre Sıdrova’da 215 erkeğin kaydına rastlanmaktadır (BOA, NFS. d, 3479, s. 31-32).

1249 (1833) yılındaki nüfusu gösteren deftere göre Sıdrova’da 85 hâne ve 203 erkek bulunmaktaydı (BOA, NFS. d, 3481, s. 26-27).

1260 (1844) yılı nüfus sayımını ihtiva eden 3416 nolu Nüfus Ceride defterine göre 85 hâne ve 239 kişi kayıtlı idi.

Hâne başına 2,81 kişi düşen karyede; 0-4 yaş aralığında 31 kişi, 5-9 yaş aralığında 44 kişi, 10-14 yaş aralığında 38 kişi, 15-19 yaş aralığında 18 kişi, 20-24 yaş aralığında 19 kişi, 25-29 yaş aralığında 20 kişi, 30-34 yaş aralığında 13 kişi, 35-39 yaş aralığında 12 kişi, 40-44 yaş aralığında 8 kişi, 45-49 yaş aralığında 16 kişi, 50-54 yaş aralığında 5 kişi, 55-59 yaş aralığında 5 kişi, 60-64 yaş aralığında 4 kişi, 65-69 yaş aralığında 3 kişi, 70-74 yaş aralığında 1 kişi ve 85 yaş üzeri 2 kişi bulunuyordu.

Karyenin imâm-hatibi Mehmed bin Hâcı Hasan Efendi, muhtar-ı evVelî Ömer bin Ahmed Bey ve muhtar-ı sanisi Hâcı İsmâ’îl Bin Kerim idi.

Hânelerin 32’si geniş aile ve 53’ü de çekirdek aileden meydana geliyordu. Aynı hâne içerisinde hâne reisi hariç olmak üzere 98 erkek evlâd, 39 kişi karındaş (kardeş), 9 kişi yeğen, 3 kişi hafîd (torun), 3 kişi üvegi erkek evlâd ve 1 kişi amizade (amcaoğlu) bulunuyordu.

Karyede 8 kişi hâcı iken, 1 kişide hac farizası için Hicâz’da bulunduğu kaydı düşülmüştür.

Karyeden 1 kişi kiracılık ile Kayseri’de, 1 kişi de tahsil nedeniyle Karaman’da bulunuyordu.

Karyeden 10 kişi Alî Paşa Livası 1. Alay’da, 3 kişi Asâkir-i Şahâne’de ve 1 kişi de Osmân Paşa Livası 2. Alay’da olmak üzere 14 kişi vatanî hizmetini yerine getiriyordu.

Hâne reislerinden 67 kişinin tespit edilen meslek grupları şöyle idi: 1 imâm, 2 deveci, 51 çiftçi, 8 çoban, 1 berber, 4 çırak.

Hâne reisleri fizikî olarak; 1 kişi kısa, 94 kişi orta ve 19 kişi uzun boylu idi. Ayrıca 1 â’ma (kör), 2 mariz (hasta) ve 1 kişi de dâd (dilsiz) olarak kaydedilmiştir.

İşte hâne hâne Sıdırva’nın nüfusunun dökümü:

“KARYE-İ SIDIRVA(3)

HÂNE 1:

1-Orta boylu müzellef sakallı Mehmed bin Hâcı Hasan Efendi, sin 19 (İmâm-ı karye).

2-Karındaşı şabb-ı emred (henüz sakalı, bıyığı çıkmamış olan genç) Yahyâ, sin 16.

3-Diğeri Hüseyin, sin 14.

4-Diğeri İbrâhim, sin 6.

5-Diğeri Muharrem, sin 1.

HÂNE 2:

1-Çiftçi orta boylu kara sakallı Ömer bin Ahmed Bey, sin 45 (Muhtar-ı Evvel).

2-Oğlu Ahmed, sin 7.

3-Diğeri Minnet, sin 5.

4-Diğeri Muharrem, sin 1.

5-Karındaşı orta boylu kara bıyıklı Alî, sin 32.

HÂNE 3:

1-Çiftçi uzun boylu kara sakallı Hâcı İsmâ’îl bin Kerîm, sin 45 (Muhtar-ı Sani).

2-Oğlu şabb-ı emred Ahmed, sin 14.

3-Diğeri Alî, sin 8.

4-Diğeri Hasan, sin 2.

HÂNE 4:

1-Deveci esnafından kısa boylu kumral sakallı Halîl bin Kancıl-oğlu Abdullâh, sin 35.

2-Oğlu Bektaş, sin 9.

3-Diğeri Abdullâh, sin 5.

4-Karındaşı orta boylu kara bıyıklı İbrâhim, sin 25 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

5-Diğer karındaşı ter bıyık Mehmed, sin 18.

HÂNE 5:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Osmân bin Hümâ-oğlu Hasan, sin 29.

2-Oğlu Hasan, sin 1.

3-Karındaşı orta boylu az kara bıyıklı Alî, sin 25 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

4-Diğer karındaşı orta boylu az kara bıyıklı İbrâhim, sin 20.

HÂNE 6:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu aksakallı Velî Bin Hamis-oğlu Ömer, sin 70.

2-Oğlu orta boylu kara sakallı Ömer, sin 35.

3-Hafidi Mustafâ Bin Ömer, sin 3.

HÂNE 7:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı İsmâ’îl bin Hâcı Ebûbekir, sin 47.

2-Oğlu Mehmed, sin 8.

3-Diğeri Alî, sin 5.

4-Diğeri Ebûbekir, sin 1.

HÂNE 8:

1-Yetim Abdullâh bin Alî Bey, sin 14.

HÂNE 9:

1-Yetim Mehmed bin Hâcı Bekir-oğlu Velî, sin 4.

HÂNE 10:

1-Yetim Abdülkâdir bin Esman, sin 5.

HÂNE 11:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı İbrâhim bin Bey’in İsmâ’îl, sin 54.

2-Oğlu Nâbî, sin 10.

3-Diğeri İsmâ’îl, sin 7.

4-Diğeri Memiş, sin 3.

5-Diğeri Alî, sin 1.

HÂNE 12:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Mehmed bin Azîm, sin 60.

2-Oğlu orta boylu kara bıyıklı Hâcı, sin 28 (Yekçeşm=tekgözlü).

3-Diğeri orta boylu ter bıyık Hüseyin, sin 20.

4-Diğeri Azîm, sin 8.

5-Diğeri Hasan, sin 8.

HÂNE 13:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Hüseyin bin Kened Osmân, sin 47.

2-Oğlu şabb-ı emred Ömer, sin 15.

HÂNE 14:

1-Çiftçi esnafından orta boylu sarı bıyıklı Yûsuf bin Yumak-oğlu Hüseyin, sin 22.

2-Karındaşı Alî, sin 8.

HÂNE 15:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Hâcı Alî bin Kened Osmân-oğlu Mehmed Alî, sin 45.

2-Oğlu şabb-ı emred Mehmed, sin 13.

HÂNE 16:

1-Berber esnafından orta boylu ter bıyıklı Velî bin Acem-oğlu Ebûbekir, sin 25.

HÂNE 17:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Mehmed bin Yumak-oğlu Ömer, sin 65.

2-Oğlu orta boylu kara sakallı Ömer, sin 35.

3-Diğeri orta boylu sarı bıyıklı Alî, sin 25 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

4-Diğeri orta boylu ter bıyık Abdulkâdir, sin 18.

5-Diğeri Mustafâ, sin 8.

6-Diğeri Mevlüd, sin 2.

7-Hafidi Durmuş Alî, sin 1.

HÂNE 18

1-Çoban esnafından orta boylu kara sakallı Osmân bin Himmet, sin 44.

2-Oğlu orta boylu ter bıyıklı İsmâ’îl, sin 17.

3-Diğeri Himmet, sin 2.

HÂNE 19:

1-Çoban esnafından orta boylu kır sakallı Abdullâh bin Zirgül-oğlu Mehmed, sin 45.

2-Oğlu Ömer, sin 11.

3-Diğeri Süleymân, sin 8.

4-Diğeri Mehmed, sin 5.

5-Diğeri Yûsuf , sin 1.

HÂNE 20:

1-Orta boylu sarı sakallı Ahmed bin Zirgül-oğlu Mehmed, sin 35.

2-Oğlu Velî, sin 11.

3-Diğeri Mustafâ, sin 1.

4-Karındaşı orta boylu sarı bıyıklı Alî, sin 25.

HÂNE 21:

1-Çoban esnafından orta boylu ter bıyıklı Nâbî bin Zirgül-oğlu Osmân, sin 22 (Çolak).

2-Karındaşı İbrâhim, sin 1.

HÂNE 22:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu kumral bıyıklı Hüseyin Bin Hâcı Ebuseyf, sin 30.

2-Oğlu Mustafâ, sin 8.

HÂNE 23:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Hâcı Velî bin Hâcı İbrâhim, sin 47.

2-Oğlu orta boylu ter bıyıklı Abdurrahmân, sin 22.

3-Diğeri orta boylu ter bıyık Hasan, sin 19.

HÂNE 24:

1-Orta boylu ter bıyıklı İbrâhim Bin Hâcı İbrâhim, sin 18.

HÂNE 25:

1-Çiftçi esnafından orta boylu sarı sakallı İbrâhim bin Dıraş’ın Mustafâ, sin 46.

2-Oğlu orta boylu ter bıyık İsmâ’îl, sin 20 (Karaman’da tahsilde sene 258).

3-Diğeri Ahmed, sin 10.

HÂNE 26:

1-Çiftçi esnafından orta boylu sarı sakallı Hâcı Halîl bin Dıraş’ın Memiş, sin 37.

2-Oğlu Memiş, sin 6.

3-Diğeri Ebûbekir, sin 5.

4-Diğeri Ömer, sin 2.

5-Karındaşı orta boylu ter bıyıklı Abdurrahmân, sin 22.

HÂNE 27:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Ömer Alî bin Deli Ömer’in Memiş, sin 35.

2-Karındaşı orta boylu kara bıyıklı Osmân, sin 30 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

HÂNE 28:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Osmân bin Deli Yûsuf, sin 37.

2-Karındaşı kara bıyıklı Halîl, sin 32 (Asâkir-i Şahânede, sene 258).

3-Yeğeni Yûsuf Bin Halîl, sin 6.

HÂNE 29:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Mustafâ bin Çandır-oğlu Mehmed, sin 65.

2-Oğlu orta boylu ter bıyıklı Mehmed, sin 19.

3-Diğeri şabb-ı emred Salîh, sin 16.

4-Diğeri Süleymân, sin 12.

5-Diğeri İsmâ’îl, sin 2.

HÂNE 30:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Alî bin Elhak-oğlu Ahmed, sin 30 (Redif defterinden zire kayd olunmuştur.).

2-Karındaşı orta boylu ter bıyıklı İbrâhim, sin 22 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258) (Bu dahi).

3-Diğeri orta boylu ter bıyıklı İbiş, sin 20 (Bu dahi).

HÂNE 31:

1-Çoban esnafından uzun boylu aksakallı Ak Hüseyin bin Çandır-oğlu Mehmed, sin 50.

2-Oğlu Hüseyin, sin 11.

3-Diğeri Ahmed, sin 9.

4-Diğeri Mustafâ, sin 1.

HÂNE 32:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kumral sakallı Mûsâ bin Sofi-oğlu Alî, sin 41.

2-Oğlu Alî, sin 3.

3-Karındaşı Ebûbekir, sin 12.

HÂNE 33:

1-Yetim Ahmed bin Kör Mustafâ, sin 11.

HÂNE 34:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu müzellef sakallı Ahmed bin Mehmed Bey, sin 28.

HÂNE 35:

1-Çırak esnafından orta boylu kara bıyıklı Halîl bin Deli Mahmûd, sin 28.

2-Karındaşı orta boylu ter bıyıklı Ahmed, sin 25 (Asâkir-i Şahânede, sene 258).

3-Üvegi oğlu ter bıyıklı Sarı Ahmed bin Ahmed, sin 18.

4-Diğeri Ebûbekir, sin 10.

HÂNE 36:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Osmân bin Dıraş’ın Mustafâ, sin 60.

2-Oğlu şabb-ı emred Mustafâ, sin 15.

HÂNE 37:

1-Yetim İsmâ’îl bin Dıraş-oğlu İsmâ’îl, sin 11.

HÂNE 38:

1-Yetim Mustafâ bin Amasyalı-oğlu Mustafâ, sin 10.

HÂNE 39:

1-Uzun boylu aksakallı Süleymân bin Süleymân, sin 100 (Â’ma).

2-Oğlu orta boylu kara bıyıklı Alî, sin 22.

HÂNE 40:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Memiş bin Hâcı Süleymân, sin 100 (Amelmande).

2-Oğlu orta boylu kara sakallı Abdurrahmân, sin 35.

3-Hafidi Halîl İbrâhim bin Abdurrahmân, sin 5.

HÂNE 41:

1-Çiftçi orta boylu kara sakallı Hasan bin Seyid Yahyâ, sin 42.

2-Oğlu Mehmed, sin 11.

3-Diğeri Mustafâ, sin 9.

4-Diğeri Yahyâ, sin 2.

5-Karındaşı orta boylu kara bıyıklı İbrâhim, sin 40.

6-Diğer karındaşı orta boylu kara bıyıklı Halîl, sin 25 (Mariz).

HÂNE 42:

1-Çiftçi uzun boylu kara sakallı İsmâ’îl bin Gücü Yûsuf-oğlu Hâcı Ömer, sin 30.

2-Oğlu Ömer, sin 1.

3-Karındaşı Ahmed, sin 8.

HÂNE 43:

1-Yetim şabb-ı emred Alî bin Gücü Yûsuf-oğlu Mehmed, sin 13.

2-Karındaşı İsmâ’îl, sin 11.

3-Diğeri Ömer, sin 8.

HÂNE 44:

1-Çiftçi orta boylu sarı sakallı Bayram bin Hâcı Alî, sin 42.

2-Oğlu Mehmed, sin 9.

3-Diğeri Alî, sin 1.

HÂNE 45:

1-Çoban esnafından orta boylu ter bıyıklı Alî bin Deli Velî-oğlu İbrâhim, sin 20.

HÂNE 46

1-Çoban esnafından orta boylu kır sakallı Mehmed Bin Durmuş, sin 45.

HÂNE 47:

1-Orta boylu kara bıyıklı İbrâhim bin Ebi-oğlu Ömer, sin 32 (Mariz).

HÂNE 48:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Hasan bin Cuma, sin 45.

2-Oğlu orta boylu ter bıyık Cu’mâ, sin 25.

3-Diğeri orta boylu ter bıyıklı Mehmed, sin 22 (Asâkir-i Şahânede, sene 258).

4-Diğeri şabb-ı emred İsmâ’îl, sin 14.

5-Diğeri Hamza, sin 8.

6-Diğeri Bayram, sin 6.

7-Diğeri Süleymân, sin 1.

HÂNE 49:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Ahmed bin Deli Hüseyin, sin 55.

2-Karındaşı orta boylu kır sakallı Mustafâ, sin 45.

3-Yeğeni Hasan, sin 8.

4-Üvegi oğlu İsmâ’îl Bin İsmâ’îl, sin 12.

HÂNE 50:

1-Çiftçi orta boylu kumral sakallı Cum’â bin Ebûbekir, sin 45.

2-Oğlu Bekir, sin 10.

3-Diğeri Mustafâ, sin 5.

4-Diğeri Osmân, sin 3.

5-Karındaşı orta boylu kara sakallı Mehmed, sin 30.

6-Yeğeni İsmâ’îl Bin Mehmed, sin 6.

7-Diğer karındaşı orta boylu kara bıyık Hasan, sin 25.

HÂNE 51:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Abdurrahmân bin Hâcı Osmân’ın Halîl , sin 54

2-Oğlu orta boylu ter bıyıklı Osmân, sin 22 (Kiracılık ile Kayseriye’ye gitmiştir, sene 261).

3-Diğeri şabb-ı emred Halîl, sin 13.

4-Diğeri Mûsâ, sin 12.

HÂNE 52:

1-Yetim şabb-ı emred Mustafâ bin Garib-oğlu Îsâ, sin 13.

HÂNE 53:

1-Çoban esnafından orta boylu sarı sakallı Salîh bin Eşme-oğlu Ömer, sin 33.

2-Karındaşı orta boylu sarı bıyıklı Süleymân, sin 22.

HÂNE 54:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Yûsuf bin Uzun-oğlu Alî, sin 35.

2-Karındaşı Mehmed, sin 8.

3-Diğeri Alî, sin 7.

4-Yeğeni Abdülkâdir bin Ahmed, sin 6.

HÂNE 55:

1-Çoban esnafından orta boylu kara sakallı Ahmed bin Hafız-oğlu Hüseyin, sin 30.

HÂNE 56:

1-Çoban esnafından orta boylu sarı bıyıklı Kahraman bin Hafız-oğlu Hasan, sin 25.

HÂNE 57:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu ter bıyıklı Mehmed bin Paşa Mehmed, sin 22.

2-Karındaşı şabb-ı emred İbrâhim, sin 13.

HÂNE 58:

1-Yetim Hasan bin Hâcı Abbas-oğlu Abaz, sin 8.

2-Karındaşı İsmâ’îl, sin 3.

HÂNE 59:

1-Yetim İbrâhim Bin Çanak-oğlu Halîl , sin 11.

HÂNE 60:

1-Çiftçi orta boylu kara sakallı Mehmed bin Deli Ahmed-oğlu Nâbî, sin 35.

2-Oğlu Alî, sin 3.

3-Yeğeni şabb-ı emred Nâbî bin Alî, sin 15.

4-Diğeri Mehmed, sin 10.

5-Diğeri Mûsâ, sin 8.

6-Diğeri İsmâ’îl, sin 6.

7-Diğeri Hüseyin, sin 2.

HÂNE 61:

1-Çırak orta boylu ter bıyıklı Ahmed bin Çolak Alî, sin 22.

2-Karındaşı şabb-ı emred Alî, sin 14.

HÂNE 62:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Velî bin Cabi-oğlu Mehmed, sin 60.

2-Oğlu uzun boylu ter bıyıklı Ömer, sin 22.

3-Diğeri şabb-ı emred Osmân, sin 14.

HÂNE 63:

1-Çırak orta boylu kara bıyıklı Durmuş bin Çolak Mustafâ, sin 25.

HÂNE 64:

1-Çiftçi esnafından orta boylu aksakallı Mustafâ bin Kırmış-oğlu Mustafâ, sin 60.

2-Oğlu orta boylu kara bıyıklı İbrâhim, sin 27 (Asâkir-i Şahânede, sene 260).

3-Diğeri şabb-ı emred Gânî, sin 15

4-Diğeri Abdülcelîl, sin 8.

HÂNE 64:

1-Çiftçi orta boylu kır sakallı İsmâ’îl bin Kırmış-oğlu Mustafâ, sin 50.

2-Oğlu orta boylu kara bıyıklı Abdülkâdir, sin 27.

3-Diğeri Alî, sin 10.

HÂNE 65:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı İbrâhim bin Kırmış-oğlu Mustafâ, sin 55.

2-Oğlu orta boylu kara bıyıklı İbrâhim, sin 30.

HÂNE 66:

1-Çiftçi orta boylu kır sakallı Hâcı Salîh bin Kırmış-oğlu Mustafâ, sin 50 (Hicaz’da sene 260).

2-Oğlu şabb-ı emred İsmâ’îl, sin 16.

3-Diğeri şabb-ı emred Mehmed, sin 14.

4-Diğeri Ömer, sin 8

HÂNE 67:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Alî bin Kırmış-oğlu Mustafâ, sin 47.

2-Oğlu uzun boylu ter bıyıklı Habib, sin 19.

HÂNE 68:

1-Yetim Velî Bin Durmuş Alî, sin 7.

2-Karındaşı Mü’min, sin 5.

HÂNE 69:

1-Çiftçi uzun boylu kara sakallı Îsâ bin Abdülmü’min, sin 68.

2-Oğlu Mahmûd, sin 1.

HÂNE 70:

1-Çiftçi uzun boylu ter bıyıklı Abidin bin Abdülmü’min-oğlu Mustafâ, sin 18.

2-Karındaşı şabb-ı emred Hasan, sin 13.

HÂNE 71:

1-Deveci orta boylu kır sakallı Ahmed bin Kara Ömer, sin 45.

HÂNE 72:

1-Şabb-ı emred Mehmed Bin Hamis-oğlu Ömer , sin 13 (yetim).

HÂNE 73:

1-Çoban orta boylu ter bıyıklı Velî bin Durmuş, sin 18.

2-Karındaşı şabb-ı emred Abdülkerîm, sin 14.

HÂNE 74:

1-Çiftçi orta boylu aksakallı Hâcı Durmuş bin Çakırgöz-oğlu Himmet, sin 55.

2-Oğlu şabb-ı emred Abdülkâdir, sin 13.

HÂNE 75:

1-Çiftçi uzun boylu kumral sakallı Yahya bin Sofi-oğlu İsmâ’îl, sin 30.

2-Oğlu Ahmed, sin 2.

3-Karındaşı uzun boylu sarı bıyıklı Seyf Alî, sin 25 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

4-Diğeri uzun boylu sarı bıyıklı Nâbî, sin 22.

5-Amizadesi orta boylu ter bıyıklı Durmuş Nâbî, sin 20.

HÂNE 76:

1-Yetim Alî bin Öksüzoğlu Alî, sin 6.

HÂNE 77:

1-Çiftçi orta boylu kır sakallı Halîl bin Mü’min-oğlu İsmâ’îl, sin 55.

2-Oğlu orta boylu kumral sakallı İsmâ’îl , sin 30 (Asâkir-i Nizamiye-i Şahânede, sene 258).

3-Diğeri uzun boylu kara bıyıklı Mûsâ, sin 25.

HÂNE 78:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Mehmed bin Ahmed-oğlu Ahmed, sin 42.

2-Oğlu Ahmed, sin 10.

3-Diğeri Salîh , sin 4.

HÂNE 79:

1- Çiftçi esnafından uzun boylu kumral sakallı Mehmed bin Hâcı, sin 40.

2-Oğlu şabb-ı emred Salîh, sin 13.

HÂNE 80:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu kara sakallı Durmuş Bin Dâd Osmân, sin 35.

2-Karındaşı orta boylu kara bıyıklı Hasan, sin 25 (Osmân Paşa Livası İkinci Alay Birinci Tabur Beşinci Bölüğü’nden ihraç edildüğü sene 259).

HÂNE 81:

1-Çırak esnafından orta boylu kır sakallı Durmuş Kazar’ın Ömer, sin 45.

2-Oğlu İbrâhim, sin 10.

HÂNE 82:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Hâcı Nebî bin Kayış-oğlu Bekir, sin 40.

2-Oğlu Ebûbekir, sin 1.

HÂNE 83:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kır sakallı Mehmed Alî bin Efenin-oğlu Mûsâ, sin 55.

2-Oğlu Mûsâ, sin 7.

HÂNE 84:

1-Çiftçi esnafından orta boylu kara sakallı Mehmed bin Yörük-oğlu Osmân, sin 35.

HÂNE 85:

1-Çiftçi esnafından uzun boylu kara sakallı Mehmed bin Dağlı-oğlu Mehmed, sin 45.

2-Oğlu Osmân, sin 8.

HANE 86:

Numrö: 236.

İşbu altmış bir senesi muhtarân ve imâmı bulunduğumuz Sıdırva nam karyenin küçük ve büyük cümlesinin tahririne ba iradeyi seniye memur buyrulan Asâkir-i Nizamiye-i Hazreti Şahâne kolağalarından Abdullâh Ağa marifetiyle ve marifeti bendiganemizle tamamen ve kâmilen tahrir olunduğunu müşar bu mahalle şerh verilip, temhir olundu. Sene 261.”

(1) Literatürde beldenin isminin; Sidrova, Sidevre, Sidivre, Sidirvar ve Sıdırgı şeklinde değişik telaffuzlarına rastlanmaktadır.

(2) Karyenin Karapınar Kazâsı’ndan alınarak Karaman Kazâsı’na bağlanması gerektiği hakkında, İçişleri Bakanlığı’ndan Sadaret’e (Başbakanlık) 12 Muharrem 1326 (15 Şubat 1908) yazı gönderilmiştir (BOA, DH. TMIK. S, 72/ 18-1).

(3) Başbakanlık Osmânlı Arşivi, 3416 nolu Nüfus Ceride defteri, sene 1260 (1844), s. 216, 217, 218, 219, 220 ve 221 yok ve 222.

BİBLİYOGRAFYA:

Cengiz Eroğlu, Murat Babuçoğlu, Fuat Tigin, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Sultaniye-i Karapınar, Ankara 2013, s. 127, 131; Hüseyin Hafızoğlu, 1844 Sayımına Göre Karapınar Kazası Nüfusu, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2016, s. 17, 19, 25, 27, 29, 36, 39, 40, 44, 47, 50, 51, 52, 173-179.