Mîralay Ahmed Hamdi Bey

Karaman Ahz-ı Asker Kalemi [Askerlik Dairesi] Reisi.

[1288 (1872)-1936]

Yalvaç’ta doğdu. Babası Ömer Bey’dir.

17 Nisan 1309 (29 Nisan 1893) tarihinde girdiği Harp Okulundan, 16 Kanunusani 1311’de (28 Ocak 1896) mülazım-ı sânî [teğmen] rütbesi ile mezun oldu.

Akabinde 3. Ordu, 70. Alay, 1. Tabur, 1. Bölükte muvazzaflığa başladı.

31 Temmuz 1312 (12 Ağustos 1896) tarihinde 3. Ordu, 23. Redif Tugayı kurmay mülhaklığına atandı. 13 Kanunuevvel 1316’da (26 Aralık 1900) mülazım-ı evvel [üsteğmen] rütbesini aldı.

1317 (1901) yılında Arnavutluk Harekâtına katılarak bir sene orada kaldıktan sonra İzmir’e döndü. 11 Ağustos 1319’da (24 Ağustos 1903) yüzbaşı oldu.

2 Mart 1322 (15 Mayıs 1906) tarihinde kolağası [kıdemli yüzbaşı] rütbesiyle 3. Ordu, 47. Alay, 4. Ödemiş Taburu’na atandı. Akabinde vazife yeri aynı alayın 3. Tire Taburu oldu [1326 (1910)].

17 Temmuz 1327’de (30 Temmuz 1911) yine aynı Alayın 4. Ödemiş Taburu kumandan muavini yapıldı.

6 Teşrinievvel 1328 tarihinde (19 Ekim 1912) binbaşı oldu. 12 Mart 1329’da (25 Mart 1913) muvakkat olarak Mustahfız Ödemiş Alayı’na tayin edildi.

Harbi Umumi (Birinci Cihan Harbi) başladığında İzmir Ahz-ı Asker Kalemi Reisi idi.

30 Teşrinievvel 1331’de (12 Kasım 1915) 49. Tümen, 154. Alaya atandı.

11 Temmuz 1333 (1917) tarihinde İstanbul’a döndü.

28 Temmuz 1334’de (1918) kaim-makamlığa (kaymakam) [yarbay] yükseltildi. 18 Kanunuevvel (Aralık) 1335 (1919) tarihinde 41. Tümen 131. Alay kumandan muavini olarak vazifelendirildi.

Delibaş Hadisesi’nin başlarında 16 Mayıs 1336’da (1920) Konya Ahz-ı Asker Kalemi Riyâsetine atandı. Akabinde Karaman Ahz-ı Asker Kalemi Reisi olarak vazife yaptı. Delibaş hadisesi sonrası Karaman’ın birlik ve beraberliği ile Millî Mücadele’ye katkıda bulunmasında rol oynadı.

Seydişehir’de yaşanan eşkıyalık faaliyetleri esnasında Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Binbaşı Naci Bey’in evinin yağmalanması ve tutuklanmasından sonraki süreçte 1 Eylül 1340’da (1921) Seydişehir Ahz-ı Asker Şubesi Reisliğine tayin edildi. Sakarya Muharebesi’ni yaşadığı varlık-yokluk günlerindeki büyük boğuşmada Seydişehir’de idi.

18 Mart 1338 (1922) tarihinde Silifke, akabinde Antalya Ahz-ı Asker Kalemi Riyâsetine atandı.

30 Eylül 1339’da (1923) Adana Ahz-ı Asker Kalemi Reisliği yaptı.

25 Teşrinievvel (Ekim) 1341 (1925) tarihinde 4. Kolordu, 8. Tümen, 135. Alay kumandan muavini atandı.

30 Ağustos 1927’de mîralay [albay] rütbesine yükseltilerek, 4. Kolordu Divanıharp âzâsı oldu.

11 Ekim 1928’de 1. Kolordu, 7. Şube Müdürü olarak atandı.

7 Ağustos 1930’da emekliye ayrıldı.

17 Ağustos 1936 tarihinde vefat etti.

Ahmed Hamdi Bey; Osmanlı-Yunan Muharebesi [1313 (1897)], Trablusgarp Muharebesi [1327-1328 (1911-1912)], Balkan Harbi [1328-1329 (1912-1913)], Harbi Umumi [1330-1334 (1914-1918)] ve İstiklâl Harbi’ne [1334-1338 (1919-1922)] iştirak etti.

Vazifesinde gösterdiği muvaffakiyet sebebiyle; Yunan Muharebe Madalyası [1313 (1897)], Dördüncü Dereceden Mecidî Nişanı ve Kırmızı Şeritli Harp Madalyası [1333 (1917)], Gümüş Liyakat Madalyası ve Birinci Dereceden Mecidî Nişanı [1334 (1918)] ile taltif edildi. 

BİBLİYOGRAFYA:

Millî Savunma Bakanlığı Arşivi; Albay Bölümü, Klasör no. 5, Dosya no. 159; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Emeklilik Şubesi Arşivi, Şahsi Dosyası; Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-2010, C. I, s. 191-192;

https://www.seydisehirgundem.com/albay-ahmet-hamdi-bey-10036-haberi (Erişim tarihi: 26.11.2022).

Uğur ERKÂN.