29 Teşrîn-i Evvel 1330 (11 Kasım 1914) tarihinde Sultan Reşâd Han, Cihad-ı Ekber ilan etti.

Bu cihad daveti, Karaman Mevlevîhânesi’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Diğer mevlevîhâlerde olduğu gibi.

Gönüllü Mevlevî Taburu teşekkülü için Konya Mevlevîhânesi Post-nişîni Veled Çelebi’ye Sancak-ı Şerif gönderilmişti.

Mevlevîler, vatan için canlarını feda etmeye hazırdılar.

Karaman Mevlevî Post-nişîni Veled Çelebi, kendisi dâhil 9 efradıyla vazifeye hazırdı.

Çelebilik makamından gelen telgrafta tüm hazırlıkların tamamlanması istenmişti.

Mücahidân-ı Mevlevîler, 13 Şubat 1330 (26 Şubat 1915) tarihinde duâlarla Konya’dan hareket etti. Mevlevî gönüllüleri yol güzergâhındaki her istasyonda fevkalâde merasimle karşılanıyorlardı.

Karaman İstasyonu bayrak ve fenerlerle donatıldı. Şimendifer, istasyona geldiğinde Kaymakam Ecved Bey ve diğer mülkî erkân ve eşraf tarafından gösterişli bir şekilde karşılama yapıldı.

Konya Polis Müdürü Selahaddin, Merkez Ahz-ı Asker Kalem-i mülhakı Mülâzım-ı evvel Vefik Bey, Belediye Reisi Hacı Ali Bey, idare meclis azası Mustafa Bey, Belediye azaları Afif ve Kâzım Hüsnü beyler ile Babalık gazetesi imtiyaz sahibi Mazhar ve İhsan Beyler de trenden indiler. Bu zevat, Ereğli istasyonuna kadar kafileye refakat ettiler.

Karaman’da misafirlere çay ziyafeti verildi. Karaman Mevlevî Post-nişîni Veled Çelebi efradıyla birlikte Mevlevî Taburu’na katıldı.

Aynı gün Karaman’dan ayrılan gönüllüler Şam’a doğru hareket etti.

Kafile, 1 Mart 1331 (14 Mart 1915) Pazar günü sabah beşde Şam-ı Şerife vâsıl oldu. Burada diğer mevlevîhânelerden de katılımlarla sayıları arttı. 4. Ordu’nun emrinde sonraki günlerde Cebel-i Lübnan’da karargâh kuruldu.

Gönüllü taburu artık cephede idi. Özellikle askerin moralinin yükseltilmesi ve lojistik alanda fevkalâde hizmetler verdi. Karaman Mevlevîhânesi’nden Ferruh Çelebi, 13 Mart 1332 (26 Mart 1916) tarihinde şehâdet şerbetini içti.

Allah (cc) onlardan razı olsun.

(Prof. Dr. Nuri Köstüklü Beyefendi’ye teşekkürlerimizle)

Uğur ERKÂN.