Karaman 61’in Haziranına bir başka heyecanla girer. Bu heyecan kozasını delmek isteyen bir kelebeğinkinden daha az değildir. Aylar öncesinde Karaman sevdalısı 33 yürek, dernek çatısı [1] altında bir araya gelir. İstişare üzerine istişareler… Komisyonların (tören, ağırlama, ilmî yönü, eğlence ve malî) teşkili ve tanzim edilen raporlar… Karaman’ın imkânları kısıtlıdır. Olsun. Ağırlama mı, misafirperver ...

964 Temmuzunun son günleri. Günün hararetini gecenin karanlığı da setredemez. Zengen Köyü ile Karaman Belediyesi arasındaki mer’a ihtilafı dolayısıyla vuku bulan olaylar gazetelerde “Karaman’da bir köyün ayaklanması” şeklinde verilmiştir.[1] Karaman’a komşu Zengen köyü ile Belediye arasında yıllardır süren mer’a ihtilafı mahkemeye taşınmıştır. Keşif zabıtları, tapu tahrirleri, ehlivukuf raporları der...

1960’lı yılların sonları. Ayten Lermioğlu Hanımefendi [1], Karaman’dadır. Belh Emîri Rükneddin’in asil, güzel ve nazlı kızını ziyaret eder. Bunlardan daha mühimmi bir nûr kaynağını. Ziyaretinde, “Mevlâna gibi Pîri, bir Allah (cc) sevgilisini can evinde besleyip geliştirecek imana ve şansa sahiptir. Seçilmiş, kutlu bir varlık olduğu için ulu bir zâta, Bahâeddin Veled’e (Sultânu’l-Ulemâ) zevce olmayı All...

Bozkırın ortasındaki şehrin kaderinde kış meşakkat demektir. Felç olan hayat, kapanan yollar, odun yokluğu, şehre inen kurtlar ve iktisadî buhran… Gerçekten de o yıllar zor yıllardı. 1929 kışı  Karaman’da kış “kara” yüzünü göstermiştir. Soğuktan ölen iki sürücünün acı haberi gazete sayfalarına şu şekilde yansır: “Konya’nın Mut kazâsı posta sürücüsü Mustafâ Ağa Karaman Postanesi’nden post...

H. 26 Şa’bân 1263/ M. 9 Ağustos 1847’de okyanus ötesinden gelen bir îcâd[1], payitahtta hüsnü kabul görür.[2] H. 1265/ M. 1849 başlarında mûcide, şükrân ifadesi olarak Osmanlı Sultanının isminin baş harflerinin etrafına 130 elmasın zarif şekilde yerleştirildiği bir madalya[3] ile berât[4] gönderilmiştir.[5] Abdülmecid Han tarafından taltif edildiğini gazetelerden ve arkadaşlarından öğrenen Morse (Mors), ber...

Karaman’da 931’in bir kış günü… Komşuları müftü efendinin elleri kelepçeli bir vaziyette apar topar götürülüşüne bir mânâ veremediler. Pek mübarek, müttakî, mütevâzi ve muhterem bir zât. Hem de müftü. Nasıl bir suç işlemiş olabilirdi ki. Müftü efendinin “evlâdım beni nereye nefyediyorsunuz?” suali cevapsız kaldı. Bilinmez bir yere doğru yol alıyorlardı. Evine dönebilecek miydi?. Bir “hasbinallah...

Ceza Hâkimi İlhan Gökçek, 980/169 esas no.lu davanın kararını zapta geçirmektedir: “Yaz kızım!,  Müşteki ve sanıkların olay tarihinde Karaman Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi oldukları, o günlerde moda olan karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıkarma ve karşılıklı çatışmanın olduğu…”[1] Evet o günlerde modadır: Siyah ve beyaz. Dahası karşıt görüşlülerin kavgası ve karşılıklı çatı...

Karaman 1940’lı yılların başları… Mâzîden tevârüs eden sıkıntılar, dünyada tesirini gösteren iktisâdî buhran, seferberlik ve tek parti döneminin otoriter anlayışı… Fevkalâde hallerde[1] Devletin bünyesini iktisad ve millî müdâfaa bakımından takviye maksadı ile İcrâ Vekilleri Heyetine, Millî Korunma Kanununda[2] gösterilen şekil ve şartlar dairesinde vazife ve salâhiyetler verilir. Yani fevkalâde hale, fe...

Harb-i umûmînin[1] yaraları henüz sarılmamışken, gözü dönmüşler tereddüt etmeden 1335 mayısının ortalarında sulhu bozdular.[2] Mütârekenin 7 nci maddesinin[3] ihlâli gibi bir vaziyet ortada yoktu. Karaman bu istîlâya kayıtsız kalamazdı. Sadârete ve Îtilâf devleti temsilcilerine tel’in telgrafı çektiler. Hülâsa cebren yapılacak istîlâları kanlarının son damlasına kadar men etmeye ahdettiler.[4] Başlarda ka...

1937 yılının Mayıs ayı başları. Karaman’da havalar iyi gitmektedir. Bu yıl mahsul bereketli olacaktır. Münadiler her evden bir saksağan[1] kuşu istendiğini bağırırlar. Yanlış duymadınız. Karaman belediyesi, her evden bir saksağan kuşu istemektedir. [2] Müftü zâde Ahmed Efendi’nin (Öktem)[3] riyâsetinde toplanan Belediye Meclisi aldığı kararla; belediye hududları içinde bulunan her evin bir saksağan itlâf ...

BAYSAL Arif (Bey)
Karaman Ansiklopedisi / 13 Ocak 2016

(1861-1945/6) Karaman’ı ilk Meclis’te temsil eden Konya mebusu (milletvekili). Karaman Gaferiyat’ta (Kâzımkarabekir) doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Şerife’dir. Özel öğrenim görerek Karaman’da çeşitli memuriyetlerde bulundu. Husûsî Mahkeme Başkâtipliği ve Reji Müdürlüğü (Tekel İdâresi) yaptı. Kuvâ-yı Milliye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Arif Bey, Karamanlı Tevfi...

Şeyh Edebâli
Karaman Ansiklopedisi / 10 Ocak 2016

(ö. H. 726/ M. 1326) İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf. Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam’a giderek Sadreddin Süleyman b. Ebü’l-İz ve Cemâleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Şam’dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi; Bilecik’te bir zâviye kurarak halkı ir...

KARABEKİR Musa Kâzım
Karaman Ansiklopedisi / 9 Ocak 2016

(1882-1948) Şark (Doğu) Cephesi komutanı, Millî Mücadele kahramanı ve devlet adamı. 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul Kocamustafapaşa’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. Babası, Kırım Savaşı’na 16 yaşında gönüllü olarak yazılmış, Silistre ve Sivastopol muhaberelerinde bulunmuş ve yaralanmış Mehmed Emin Paşa, annesi Hacı Havva Hanım’dır. Karabekir, beş erkek kardeşin en küçüğüdür, diğe...

Karamanoğulları
Karaman Ansiklopedisi / 5 Ocak 2016

H. 654-879/ M. 1256-1474 yılları arasında Karaman, Konya, Niğde, İç İl, Taş İli ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik. Karamanlılar’ın ne zaman Anadolu’ya geldikleri ve hangi Oğuz boyuna mensup oldukları tarihçiler tarafından tam olarak tespit edilememiştir. Bu konuda önemli tarihçiler tarafından farklı görüşler ileri sürülmektedir. Şikarî, Yarcanî’ye dayanarak Anadolu’ya yerleşen...

ERDOĞAN, Bekir Sıtkı
Karaman Ansiklopedisi / 4 Ocak 2016

(1926-2014) Karamanlı şair. 9 Eylül 1926 tarihinde Karaman’da Mansurdede Mahallesi Göncü Sokak’taki kerpiç bir evde doğdu. Babası ilmiyle meşhur Hafız Yahya Efendi’dir. Gazi İlkokulunu 1938 yılında ortaokulu 1942 yılında bitirdi. Küçük yaşta asker olmak istiyordu bu yüzden de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti (1946). Askeri liseyi bitirdikten sonra Kara Harp Okulu’na devam etti. Bekir Sıtkı Erdoğan, ...

Karaman Mevlevîhânesi
Karaman Ansiklopedisi / 3 Ocak 2016

Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi. Tarihte Kalemiye Zâviyesi, Ağa Tekkesi (Ak Tekke), Mâder-i Mevlânâ (Vâlide Sultan) Türbe ve Camii gibi çeşitli adlarla anılan Karaman (Lârende) Mevlevîhânesi,Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle bazı aile yakınlarının burada gömülmesinden dolayı Mevlevî zâviyeleri arasınd...

YARALI, Mehmet
Karaman Ansiklopedisi / 3 Ocak 2016

(R. 1302/ M. 1886-27 Aralık 1970) Karaman müftüsü. Babasının adı Hacı Bekir bin İbrâhim (R. 1260/ M. 1844- R. 15 Kanunusani 1329/ M. 28 Kasım 1914), annesini adı Alime bint-i Mehmed’dir (R. 1258/ M. 1842- 17 Mart 1939). 5 erkek çocuklu (Mustafâ, İbrâhim, Osmân ve Süleymân) ailenin 2. ferdi olarak R. 1302/ M. 1886 yılında Fisandon’da (Dereköy) dünyaya geldi. İptidaî ve talî tahsilini Karaman’da Ce...

BİRAND, Remzi
Karaman Ansiklopedisi / 2 Ocak 2016

(1908-1966) Karamanlı siyasetçi ve bürokrat. 1908’de Karaman Şampazarı’nda (Gökçe Köyü) doğdu. Babası Zekeriya Efendi, annesi Vahide Hanım’dır. İlkokula köyünde başladı, orta ve lise tahsilini Karaman ve Konya’da tamamladı. 1927 yılında Konya Lisesi’nden mezun oldu. 1933’de İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu Su Şubesi’nden mezun oldu. 4 Mayıs 1933’de Ankara Su İşleri Mühendisi olarak devle...

Karaman
Karaman Ansiklopedisi / 2 Ocak 2016

İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il. Karaman şehrinin merkez olduğu Karaman ili Antalya, Konya ve Mersin illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçeden başka Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kâzımkarabekir ve Sarıveliler adlı beş ilçeye ayrılır. “Kadim şehir’’ unvanın hak eden Karaman, Bizinidi, Talaranza, Landa ve Laranda (Lâr...