XVI. Asırda Zengân’ın Nikâh Kayıtları

H. Şevvâl 939/ M. 26 Nisan 1533 ile H. Cemaziyü’l-evvel 941/ M. 7 Aralık 1534 tarihleri arasında Zengân köyünden 17 adet nikâh akdine rastlanmaktadır. Bu nikâh kayıtları 324 numaralı Karaman Şer’iyye Sicili’nin (KŞS) içerisinde “Bâbü’l-Es’ar”dan (s. 269-273) hemen sonra yer almaktadır (s. 274-291). Bu kayıtlar; kadı huzurunda gerçekleşme ihtimâliyle birlikte, nikâh akdinin gerçekleştirilebilmesi için kadı veya bazen kadı nâibi tarafından verilen izinnâmelerin toplu olarak kayda geçirilmiş şekli olabilmektedir. Narh kayıtlarının peşi sıra, 274. sayfadan itibaren herhangi bir açıklama olmaksızın nikâh kayıtları başlamakta ve H. 940 yılı Şa’ban/ M. 15 Şubat-15 Mart 1534 tarihinden H. 941 Cemaziye’l-Evvel/ M. 8 Kasım-7 Aralık 1534 tarihine kadar düzenli olarak, aylık kayıtlar şeklinde yazılmıştır. Fakat 290. sayfada kronoloji olarak tekrar geriye giderek H. 939 yılı Zilka’de/ M. 25 Mayıs-23 Haziran 1533 ve H. Şevvâl/ M. 26 Nisan-24 Mayıs 1533 tarihlerine ait nikâh kayıtları yazılmıştır. Bu kayıtlar 291. sayfanın sonuna kadar devam etmiş, 292. sayfada yine kefaletle ilgili kayıtlar başlamıştır. Bu durum nikâhla ilgili kayıtların, meydana geldikçe muhtelif zamanlarda değil, bir defada başka parçalardan sicilin bu bölümüne toplu olarak yazıldıklarını düşündürmektedir. Bu fikri destekleyen bir başka husus da H. 939-941 yılları arasında üç yıllık döneme ait nikâh kayıtlarının tamamının tek bir kâtibin elinden çıkmış olmasıdır. Cilt…

Donanma Cemiyeti ve MTV

Bundan bir asır öncesiydi. Donanmamızın muasır donanmalar seviyesine gelmesi gerekiyordu. Zirâ Osmânlıydık. Bu iş için “Donanma-yı Osmânî Menfaat-i Millîye Cemiyeti” kurulur. Kısaca Donanma Cemiyeti… Cemiyetin nizâmnâmesi gereğince Konya vilâyetine bağlı kazâlarda komisyonlar kurulur. Artık R. 1325/ M. 1910 yılı sonuna kadar “bahriye iânesi”ne yardım toplanacaktır. Bu bağışı teşvik etmek için Niğde Redif Binbaşısı olarak muvazzaf Es’âd Efendi, şu mısraları kaleme alır: “Ettiler Osmânlılar nakden iânâta kıyâm Etmede bahrî donanmalar nevâkısın temâm İki şehbâl-i terakkîdir hümâ-yı devlete Kuvve-i beriyye bahriyye budur kat’î kelâm Milletin gördükçe te’yîd-i kuvâya himmetin Beslemez a’dâ-yı devlet ba’de-z-zîn sevdâ-yı hâm Müvecceh-i deryâyı zannetme abes, ârif isen Ol lisân hâlidir kim millete eyler selâm Es’âd-ı gamdîdeye zevk-i teâlî bahş eder Zırhlılar deryâda ettikce londana harâm Yâdigar olsun bu nazmım yâdigâr-ı millete Hatt-ı zerniyle damlasun zırhlıya bi-l-ihtirâm.” Bir Osmânlı için geriye artık üzerine düşeni yapmak kalmaktadır. Komisyonlara müracaat eden devlet memûrları ve askerler birer maaşlarını mukassatan (taksitli olarak) Osmânlı Donanması millî iânesine terk etmeye başlarlar. Karaman’dan vilâyet merkezine gönderilen R. 1 Şubat 1325/ M. 14 Şubat 1910 tarihli tahrîrât ile buna ekli defterde; Redif Karaman Taburu ümerâ ve zâbitânının da Donanma-yı Osmânî  İâne-i Millîyesi’ne dört taksitte ödenmek üzere birer maaşlarını terk ettikleri yazılıdır: “Kaymakam Mustafâ Bey 1.350 kurûş, Binbaşı…