Tarlaören (Balama)
Karaman Ansiklopedisi / 28 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. 37° 3′ 18,327” kuzey ve 33° 14′ 41,6688” doğu koordinatlarında bulunan köy, Karaman’ın güneyinde yer almaktadır. Karaman’a uzaklığı 20 km olan köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.244 m’dir. Köy, Dereköy (Fisandon), Gökçe, Tavşanlı ve Seyithasan köyleriyle komşudur. Köye 8 km mesafeden daha yakın 6 köy bulunmaktadır. Seyithasan 2,08 km, Tavşanlı 3,64 km, Gökçe 4,12 km, Boyalı 5,47 km, Kozlubucak 7,18 ve Ağaçyurdu 7,32 km’dir. Köy, Kayserilioğullarının çiftliği iken köydeki çiftçilerden Celil ÇOLAK, Ali DOĞAN ve Ali ÇOBAN’ın satın alarak, akrabalarını bir araya getirmeleriyle teşkil edilmiştir. Köy, H. 906/ M. 1500 yılı Mufassal Tahrir Defteri’nde (TD., nr. 40), sayfa 949’da “Balime” olarak geçmektedir. H. 948/ M. 1541 yılı Mufassal Tahrir Defteri’nde (TD., nr. 415), sayfa 136’da “Balume” olarak kayıtlıdır. XVI. asrın sonlarına doğru Tımar Ruznamçe Defteri’ne göre Karye-i Balime; Karaman eyâleti, Konya sancağının, Lârende nâhiyesine tâbi’ idi. H. 13 Cemâziye’l-evvel 983/ M. 20 Ağustos 1575 tarihinde Karye-i Balime’nin hâsılı 2.724 akçe olup, tımarı İsmâ’îl-oğlu Hasan’ın elindedir (RD., nr. 48, s. 45/2). H. 12 Şevval 983/ M. 14 Ocak 1576 tarihinde Karye-i Balime’nin hâsılı 2.724 akçe olup, tımarı Hürmüz’ün elindedir (RD., nr. 48, s. 11/1). H. 18 Muharremü’l-harâm 984/ M. 17 Nisan 1576 tarihinde Karye-i Balime’nin…

Boyalı
Karaman Ansiklopedisi / 26 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. 37° 3′ 22,2444” kuzey ve 33° 10′ 59,628” doğu koordinatlarında bulunan köy, Karaman’ın güneybatısında yer almaktadır. Karaman’a uzaklığı 22 km olan köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.288 m’dir. Köy, Çavuşpınarı (Fideriç), Kurtderesi, Seyithasan, Ağaçyurdu (Buyuntu), Aybastı (Kemran), Erenkavak (Alamas) ve Morcalı köyleriyle komşudur. Köye 8 km mesafeden daha yakın 5 köy bulunmaktadır. Erenkavak 2,93 km, Seyithasan 3,56 km, Tarlaören 5,47 km, Tavşanlı 7,04 km ve Morcalı 7,11 km’dir. Köyün geçmişi eskilere dayanmaktadır. Çevredeki eski kalıntı ve harabeler köyün kuruluş tarihinin Bizans’tan çok öncelere dayandığını göstermektedir. Çevrede şarap mahzenleri ve buğday kuyuları gibi Bizans Dönemi kalıntıları bulunmaktadır. Ülkemizin çeşitli yörelerini inceleyerek Türkiye’nin jeolojik yapısının tanınmasına önemli katkılarda bulunan Fransız Jeolog Ernest CHAPUT (1882-1943) Boyalı Köyü çevresinde yaptığı satıh araştırmalarında, gelişmiş deniz fosilleri, bitki yaprak ve gövdelerine rastlamıştır. CHAPUT, bu tabakaların köyün güneyinden bulunan yaylalara kadar uzandığını ve köyün çevresindeki küçük vadilerde deniz hayvanlarının fosillerine ve kırmızımtırak ot taşlarına rastladığını kaydetmiştir. H. 12 Cemâziye’l-evvel 1246/ M. 7 Kasım 1830 tarihli Medîne-i Lârende kazâsına bâ buyuruldı matlub olunub kazâ-i mezbûrun mahallât ve kurâsından cem’ ve tedârik birle Konya’ya irsâl olunan şairin (köy ve kazaların arpa) defterinde; Boyalı çiftliğinden şaîr 10 kile beyân olunmuştur (KŞS., nr. 296, s….

Seyithasan
Karaman Ansiklopedisi / 25 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayolunun sağında yer almaktadır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 18 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.269 m’dir. 37° 2′ 58,6644” kuzey, 33° 13′ 20,9454” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Karaman Merkez, Dereköy (Fisandon), Tarlaören, Tavşanlı, Aşağıakın, Boyalı ve Kurtderesi köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 7 köy bulunmaktadır. Tarlaören 2,08 km, Boyalı 3,56 km, Tavşanlı 3,89 km, Gökçe 6,2 km, Erenkavak 6,26 km, Ağaçyurdu 6,63 km ve Kozlubucak 7,44 km’dir. H. 17 Ramazan 1134/ M. 1 Temmuz 1722 tarihli Ankara Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadim Arşivi, Mufassal Tahrir defterinde (TD., nr. 130) Bozdoğan Aşireti teşekküllerinden olan Karadöneli cemaatine bağlı 1 seyyid nefer köyde perakende olarak kaydedilmiştir (Vrk 38 b.). Türkler tarafından şahıs adı olarak da kullanılan Bozdoğan kelimesi, “gürz” anlamında olup yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bozdoğan cemaatinin bu ismi alması muhtemelen cemaatin başında “Bozdoğan” isimli bir aile ya da boy beyinin bulunmasından kaynaklanmıştır. Zira, Şikarî tarihinde; Bozdağan, Hoca Yunus, Turgut vs. isimler aynı adları taşıyan cemaatlerin boy beyleri olarak zikredilmektedir. Karamanoğulları döneminde sadece Bozdoğanoğulları diye geçen bu cemaat hakkında, bölgenin Osmanlı tarafından fethedilip, tahrirlerinin yapılması ile birlikte daha kapsamlı bilgilere ulaşılabilmektedir. XVI. yüzyılda Bozdoğan teşekkülleri, İçel Sancağı’nın Silifke ve Gülnar kâzaları…

Değirmenbaşı (Erbişim)
Karaman Ansiklopedisi / 21 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Erbişim Deresi’nin üst yanında kurulan köyün çevresi, çam ormanları ile kaplıdır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 30 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.436 m’dir. Köyün güneyinde Orta Toros silsilesinin uzantısı olan 1.650 m rakımlı Karga Dağı bulunmaktadır. 36° 58′ 11,892” kuzey, 33° 14′ 57,5052” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları; Ağaçyurdu (Buyuntu), Kozlubucak, Medreselik ve Cerit köyleri ile Mersin-Mut-Gökçetaş mahallesidir. Köye, 8 km daha yakın 5 köy bulunmaktadır. Ağaçyurdu 2,84 km, Kozlubucak 3,01 km, Medreselik 4,43 km, Tavşanlı 5,86 km ve Cerit 5,99 km’dir. Köyün, “Kovalıöz” adında bir bağlısı bulunmaktadır. XVIII. yüzyılın sonlarında kurulduğu sanılan köyün eski ismi “Erbişim”dir. Köy halkı Alanya ve Anamur tarafından göç ederek buraya yerleşmiştir. 1928 yılında eski Türkçe alfabe ile yayınlanan “Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları” isimli kitapta Değirmenbaşı Köyü; İçel Vilayeti, Mut Kâzası, Merkez Nâhiyesi köyleri arasında zikredilmiş ve eski Türkçe harfler ile “دكرمن باشى”, Lâtin harfleriyle “déyirmén tachi” şeklinde ifade edilmiştir. Dahiliye Vekili Hilmi URAN, İçel Vilâyeti Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin Konya Vilâyeti Karaman Kâzası’nın Merkez Nâhiyesi’ne bağlanmasına dair tanzim olunan kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyasını 31 Ekim 1944 tarihinde Başvekâlet’e göndermiştir. Kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyası aşağıda olduğu…

Ağaçyurdu (Buyuntu)
Karaman Ansiklopedisi / 21 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayoluna 5 km olan köye, doğusundaki Kozlubucak Köyü’nden geçilmektedir. Aynı yolun devamı Cerit Köyü’ne çıkmaktadır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 25 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.415 m’dir. 36° 59′ 25,263” kuzey, 33° 13′ 48,3672” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Aybastı (Kemran), Boyalı, Seyithasan, Tavşanlı, Medreselik, Değirmenbaşı, Cerit ve Özdemir köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 7 köy bulunmaktadır. Değirmenbaşı 2,84 km, Kozlubucak 3,3 km, Tavşanlı 4,03 km, Cerit 5,29 km, Seyithasan 6,63 km, Medreselik 7,26 km ve Tarlaören 7,32 km’dir. XVIII. yüzyılın sonlarında kurulduğu sanılan köyün eski ismi “Buyuntu”dur. 1928 yılında eski Türkçe alfabe ile yayınlanan “Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları” isimli kitapta Buyuntu Köyü; İçel Vilayeti, Mut Kâzası, Merkez Nâhiyesi köyleri arasında zikredilmiş ve eski Türkçe harfler ile “بيونطى”, Lâtin harfleriyle “Payounti” şeklinde ifade edilmiştir. Dahiliye Vekili Hilmi URAN, İçel Vilâyeti Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin Konya Vilâyeti Karaman Kâzası’nın Merkez Nâhiyesi’ne bağlanmasına dair tanzim olunan kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyasını 31 Ekim 1944 tarihinde Başvekâlet’e göndermiştir. Kararnâme ve esbab-ı mucibe lahiyası aşağıda olduğu gibidir. İçel Vilâyeti’nin Mut Kâzası’na bağlı Boyuntu, Cerit, Medreselik ve Değirmenbaşı köylerinin bağlı oldukları kâza merkezine olan mesafelerinin uzunluğu…

Aybastı (Kemran)
Karaman Ansiklopedisi / 19 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Bucakkışla-Karaman yolunun sağ tarafında yer almaktadır. Köy Toroslardan uzanan ardıç, meşe ve andız ağaçlarıyla kaplı yeşil küçük tepeciklerden oluşan dağlık bir coğrafyada kurulmuştur. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 22,3 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.474 m’dir. Köyün, “Eskiköy”, “Memişli” ve “Üzümlü” adlarında bağlıları bulunmaktadır. 37° 0′ 9,5832” kuzey, 33° 6′ 27,5502” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Erenkavak (Alamas), Ağaçyurdu (Buyuntu), Özdemir, Bucakkışla ve Narlıdere (Avgan) köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Özdemir 4,82 km, Erenkavak 6,36 km ve Morcalı 7,95 km’dir. Köyün ismi temettü’ât defterinde “Kemran ma’a Tabanlu” Karaman Şer’iyye sicillerinde ise  “Kemran nâm-ı diğer Tabanlı Karyesi” ve “Karye-i Kemrânlu” olarak geçmektedir. H. 7 Rebî-ül âhir 1245/ M. 6 Ekim 1829 tarihinde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’den Lârende Kazâsına gönderilen askerler arasında Karye-i Kemranlu’dan Alî-oğlu Halîl bulunmaktadır (KŞS., nr. 296, s. 3.4). Karye-i Kemran ma’a Tabanlu, senede bir def’a olmak üzere H. 1245/ M. 1830 yılı için hâkim efendilere 6 kurûş ve mutâd kâtiplere 4 kurûş olmak üzere toplam 10 kurûş aidat veriyordu (KŞS., nr. 296, s. 14.1). H. 12 Cemâziye’l-evvel 1246/ M. 7 Kasım 1830 tarihli Medîne-i Lârende kazâsına bâ buyuruldı matlub olunub kazâ-i mezbûrun mahallât ve kurâsından…

Aşağıakın
Karaman Ansiklopedisi / 18 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, 36° 53′ 38,7168” kuzey ve 33° 1′ 20,9964” doğu koordinatlarında yer almaktadır. Karaman’a uzaklığı 52 km olan köy, Yukarıakın, Kurucabel ve İhsaniye ile Mersin-Mut-Çampınar köyleriyle komşudur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.004 m’dir. Köy merkezine 8 km mesafeden daha yakın 6 köy bulunmaktadır: Yukarıakın 1,04 km, Kurucabel 4,64 km, Bostanözü 5,57 km, Çukur 6,27 km, Mut-Çampınar 5,37 km ve Bucakkışla 6,96 km’dir. Köy, H. 947/ M. 1540 yılı tahrir kayıtlarında Aladağ Kâzası’na bağlı Bostanözü Karyesi’nin mahallesi olarak geçmektedir. “Mahalle-i Akınlu”olan geçen köyde 35 nefer ve 24 hâne olarak geçmektedir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mufassal tahrir Defteri (TD 40), s. 293). Köy, önceleri Yukarıakın Köyü ile birlikte “Akın” adı ile tek muhtarlık iken XIX. yüzyıl başlarında 2 muhtarlığa dönüşmüştür. Bu köy aşağı bölümde yer aldığı için “Aşağıakın” adını almıştır. Köy, H. 1256/ M. 1844 yılı temettü’ât defterinde Aladağ Kâzası’na bağlı Aşağıakın Karyesi olarak geçmektedir. Karye için; “Karye-i Aşağıakın ve Yukarıakın ve Kurucabel ve Bostanözü müstakilen Hoca Hâssı mukataası olub Tahir Efendi iltizâm idüp Lârendevî Göncü Hacı Mehmed-oğlu merkum tarafından mahsûb itdüğü” ifadesi kullanılmıştır. Karyedeki hâne reisleri ve meslekleri; Mehmed-oğlu Molla Alî (hatîb), Mavi Ahmed-oğlu Mehmed (çiftçi), Mavi Ahmed-oğlu Alî (çiftçi), Mavlacı…

Özdemir
Karaman Ansiklopedisi / 15 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Köy, sarp bir yamaç üzerinde kurulmuştur. Karaman’ın güneybatısında yer alan köy, Karaman’a 26,8 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.221 m’dir. Köyün “Pelitli” adında bağlısı bulunmaktadır. 36° 57′ 34,7682” kuzey, 33° 6′ 3,9342” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Aybastı (Kemran), Ağaçyurdu, Cerit, Bademli ve Kurucabel, Bucakkışla köyleridir. Köye, 8 km daha yakın 6 köy bulunmaktadır. Bademli 4,33 km, Aybastı (Kemran) 4,82 km, Kurucabel 5,48 km, Bucakkışla 6,38 km, Elmadağı 7,23 km ve Cerit 7,26 km’dir. Köyün ismi, Özdemür/ Öztemur/ Öztimur şeklinde telâffuz edilmiştir. XVI. asırda Lârende Kazası’nda yerleşme ve nüfusunu araştıran Osman GÜMÜŞÇÜ, Lârende Kâzanın sınırının Özdemir Köyü güneydoğusunda Dökük Tepe’ye (1.618 m) ulaştığını kaydetmektedir. Bu asrın başlarında karye-i Öztemür, Lârende nâhiyesine tabi’ idi (BOA., TD., nr. 40, s. 1002, sene H. 906/ M. 1500). H. 924/ M. 1518 yılında 4 hânede 8 Müslüman neferden ibaretti. Vergi hâsılı (geliri) 738 akçe idi. H. 935/ M. 1529 yılında 5 hânede 9 Müslüman neferden müteşekkildi. Vergi hâsılı 751 akçe idi. H. 962/ M. 1554 yılında Yıva boyundan Hoca Yûnuslu Cemaati’nin karye-i Öztemür’ü yurd edindiği kayıtlıdır. Sözkonusu cemaatin 2’si mücerred olmak üzere toplam 14 Müslüman nefer nüfusu vardı (BOA., TD., nr. 272, s. 146). Karye,…

Tavşanlı
Karaman Ansiklopedisi / 13 Şubat 2017

Karaman merkeze bağlı köy. Karaman-Mut karayolunun sağ tarafında yer almaktadır. Karaman’ın güneyinde yer alan köy, Karaman’a 17,8 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.324 m’dir. 37° 1′ 21,6984” kuzey, 33° 15′ 1,9074” doğu koordinatlarında yer alan köyün komşuları, Tarlaören, Gökçe, Lale, Kozlubucak, Ağaçyurdu ve Seyithasan’dır. Köye, 8 km daha yakın 7 köy bulunmaktadır. Kozlubucak 3,62 km, Tarlaören 3,64 km, Seyithasan 3,89 km, Ağaçyurdu 4,03 km, Değirmenbaşı 5,86 km, Gökçe 5,91 km ve Boyalı 7,04 km’dir. Köyün “Çamlıca” adında bir bağlısı bulunmaktadır. Karaman’ın mahalle, kasaba ve köylerinin tarihçesini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Durmuş Ali GÜLCAN (R. 1319/ M. 1904, Karaman-1996 Karaman), köyün XX. yüzyılın başlarında Seyithasan Köyü’nden ayrıldığını kaydetmektedir. GÜLCAN, daha önceleri iri çam ormanlarıyla kaplı yörede çok fazla tavşan bulunduğundan köyün Tavşanlı adını aldığını belirtmektedir. GÜLCAN, köye ilk yerleşen ailenin Adana’nın Kara Ali Köyü dolaylarında oturan Hacı Ali Oğulları denilen obanın, XVIII. yüzyıl sonralarında Balama Çiftliği’ne yerleştiklerini, geçimsizlik ve başka bir sebeple buradan ayrılarak köyün bulunduğu yöreye yerleştiklerini kaydetmektedir. Daha sonra Durmuş Ali Kâhya ve sonra Sünbüloğlu aileleri katılmışlardır. GÜLCAN, Tavşanlı ve Tarlaören (Balama) köyleri arasında “Kırkçam Dede” denilen bir yatırın varlığından bahsetmektedir. Köyün “Kör İsâ” adıyla anılan mevkiinde İslâm köyü kalıntısı bulunmaktadır. Köy, R. 1338/…