Kaşoba
Karaman Ansiklopedisi / 27 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Köy sadece ekim ve hasat zamanlarında nüfusu çoğalan bir yerleşim yeri konumundadır. Köye su varlığı ve hayvanların otlatılmaya müsait yer olmasından yerleşildiği sanılmaktadır. 37° 25′ 28,2678” kuzey, 33° 0′ 59,7312” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’ın kuzeybatısında geniş bir düzlükte kurulmuştur. Köyün kurulduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.034 metredir. Köy, Karaman’a 34 km. uzaklıktadır. Köyün Ortaoba, Kisecik ve Konya-Çumra-Arıkören köyleri ile komşudur. Eski Çağ’da Hitit imparatorluk ve Demir Çağı’nda Hatıp Kalesi-Pınarbaşı-Kızıldağ istikametini izleyen yol Kaşoba’dan geçiyordu. Karren Höyüğü (Tescil ve Karar No: 10.04.1996-2509);  köyün 200 m batısında yer alan höyük güney-kuzey doğrultuda 200 m çapındaki bir alanı kapsamaktadır. II. Bin yerleşim birimi olduğu anlaşılan höyük, az sayıda III. Bin’in saman katkılılarını, yoğun olarak da Roma, Bizans dönemlerine ait seramik parçaları içermektedir. Höyükte antik madenciliğe dair maden cürufları elde edilmiştir. İyi durumda olan höyük üzerine geçmiş yıllarda bir elektrik direği dikilmiştir. Çevresinde çok miktarda İslâmî mezar bulunmaktadır. XVI. yüzyıl Lârende (Karaman) Kazası’nda yerleşme ve nüfus konusunda araştırma yapan ve bunu kitabında yayınlayan Osman GÜMÜŞÇÜ, köyün olduğu yerde “Karamihmad” adında bir yerleşim yeri tespit etmiştir . Karamihmad Karyesi (İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi 40, H.906/ M. 1500 Mufassal Tahrir Defteri, s. 989) başka kayıtlarda ise “Kışla” olarak geçmektedir (İstanbul…

Pınarbaşı
Karaman Ansiklopedisi / 26 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Suları ve yeşilliği ile göz kamaştıran köy, piknik ve mesire yeri olarak tercih edilmektedir. 37° 6′ 7,5492” kuzey ve 33° 3′ 10,1124” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman Kızılyaka yolu üzerinde yer almaktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.202 m’dir. Köyün “Bahçelievler” adında bağlısı bulunmaktadır. Vadide kurulan köy, Karaman’a 17 km. uzaklıktadır. Köy Yollarbaşı (İlisıra), Morcalı, Burhan ve Başkışla köyleriyle komşudur. Pınarbaşı’nın merkezine 8 km mesafeden daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Burhan 3,21 km, Morcalı 5,68 km ve Yazılı 7,54 km’dir. Köyün 7.7 km kuzeyinde yer alan Özkes Boğazı’nda Altınlıkaya Mevkii’nde yer alan tepede bir kale yerleşimi bulunmaktadır. Araziden olduğu gibi toplanmış taşlarla inşa edilmiş olan kalenin, yoğun tahribat nedeniyle plânını çıkarmak mümkün olmamıştır. Öte yandan yol kenarındaki bağların eteğinde yer alan ana kayada yakın zamana kadar bir “kadın kabartması” olduğu yöre halkı tarafından söylense de bugün fark edilmemektedir. Köyün 10.2 km kuzeybatısında yer alan Emmirme Mevkii’ndeki kaçak kazı yerlerinde Bizans dönemine ait yapı izlerinden söz edilmektedir. Pınarbaşı Köyü’nde eskiden kömür işletildiği söylenen çökmüş galeri ve kuyular bulunmaktadır. Köyün kuruluşu Türklerin Anadolu’ya gelmeleri ile başlamaktadır. Köyün adı çevresine kurulduğu iki pınar nedeniyle Pınarbaşı olarak anılmıştır. Karaman’ın mahalle, kasaba ve köylerinin tarihçesini araştıran ve bunu…

Ortaoba
Karaman Ansiklopedisi / 25 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. XX. yüzyılın ortalarında Süleymanhacı Köyü’nden ayrılarak kurulmuştur. 37° 26′ 47,0328” kuzey ve 33° 1′ 56,7732” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’ın kuzeybatısında geniş bir düzlükte kurulmuştur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.056 m’dir. Köyün “Aşağıyayla” ve “Yukarıyayla” adlarında iki bağlısı bulunmaktadır. Köy, Karaman’a 35 km. uzaklıktadır. Köyün 12 km. batısında Konya-Çumra-Arıkören Köyü, 3 km. güneyinde Kaşoba, doğusunda Karadağ üzerinde Yassıtepe ve Üçkuyu (Değle) Köyü, 5 km. kuzeydoğusunda Süleymanhacı Köyü, kuzeybatısında Konya-Çumra-Taşağıl köyleri yer alır. Ortaoba’nın merkezine 8 km mesafeden daha yakın 4 köy bulunmaktadır. Kaşoba 2,81 km, Süleymanhacı 3,91 km, Kisecik 6,86 km ve Üçkuyu 7,64 km’dir. Köyün doğusunda sönmüş bir yanardağ olan Karadağ, kuzeyinde Bozdağ ve Kestel Dağı yer alır. Bu dağların kuzeyinde Hotamış Gölü’nün güneybatı uzantısı yer alır. Köyün güneyinde ve batısında yer yer dalgalı araziler uzanmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 23.03.1994 tarihli ve 1917 sayılı kararıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen Pınarbaşı Örenyeri, Ortaoba Köyü’nün 7 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Karaman çevresinde en eski yerleşme merkezi olan bu höyük, M.Ö. 10 Bin-8 Bin arasına tarihlenen ve Paleolitik’ten (Bakır-Taş) Neolitik (Yeni/ Cilalı Taş) döneme geçiş devresine (Epipaleolitik) aittir. Karaman Müzesi ve İskoçya Edinburg Üniversitesi işbirliği ile 1994-1995…

Kabul Edenler…Etmeyenler…Kabul Edilmiştir
Erbâb-ı Kalem / 21 Haziran 2016

Özallı yıllar… Başbakan Turgut Özal, bir televizyon konuşmasında illerin adedinin 100 dolaylarına çıkarılacağını ve lüzumu kadar yeni ilçe ihdas edileceğini ifade eder. Bu açıklama il özlemi çeken her ilçe gibi Karaman’ı da umutlandırır. Çok geçmeden aralarında Karaman’ında yer aldığı “261 sıra sayılı, 4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı”, Türkiye gündemine, 13 Mart 1989 tarihinde Başbakan Özal’ın imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderilen bir kanun tasarısı ile gelir. Bu tasarının üst yazısında aynen şöyle denmektedir: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8 Mart 1989 tarihinde kararlaştırılan ‘4 İl, 4 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı’ ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi için gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan” İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca, İçişleri Komisyonunda, tasarıyla ilgili iki kanun teklifi de birleştirilerek görüşülmüş ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmiştir. Konya’nın sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, basın, akil insanlar çoğunluk Konya’nın bölünmesine top yekûn karşıdır. Buna yakinen şahit olan Devlet Bakanı Işın Çelebi, bundaki amaçlarının, “Konya’nın ekonomik imkânlarının bölünmemesi” olduğunu kaydeder. Konya milletvekilleri Karaman’ın il olma kararının plan ve bütçe komisyonundan geçmemesi için sert muhalefet gösterirler, kararı bekletirler. Bakan Çelebi bu engelleri aşmak için…

Yılangömü
Karaman Ansiklopedisi / 21 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Köy, Başkışla-Göcer yolu üzerinde yamaçta kurulmuştur. 37° 5′ 12″ kuzey ile 32° 57′ 20″ doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’a 28 km. uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.231 m’dir. Köyün “Sorgun” adında bağlısı bulunmaktadır. Köy; Başkışla, Pınarbaşı, Burhan, Göcer ve Damlapınar (Manyan) köyleri ile komşudur. H. 906/ M. 1500 yılında “Hayreddinlü namı diğer Eleğin Üyüğü/ Elginhöyüğü” Lârende nâhiyesine tabi idi (BOA., Mufassal Tahrir Defteri (TD 40), s. 991). H. 924/ M. 1518 yılında 28 hâne ve 50 Müselman (Müslüman) neferden ibaretti. Vergi hâsılı (geliri) 4.244 akçe idi. H. 935/ M. 1529 yılında 38 hâne ve 70 Müselman neferden ibaretti. Vergi hâsılı 6.906 akçe idi. H. 948/ M. 1541 yılı Mufassal Tahrir Defteri’nin 131. sayfasında “Elginhöyüğü” şeklinde geçmektedir. H. 992/ M. 1584 yılında 80 Müselman neferden ibaret olup, vergi hâsılı 8.300 idi (Tapu Kadastro kuyud-ı Kadime Arşivi, Mufassal Tahrir Defteri (TK 104), v. 152 a.). Karaman’ın mahalle, kasaba ve köylerinin tarihçesini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Durmuş Ali GÜLCAN (R. 1319/ M. 1904, Karaman-1996 Karaman), köyün bir başka adının “Hayrüddinli” olduğunu ve III. Murat Han çağında (H. 988-998/ M. 1580-1590) Karaman dolayları köy adlarını saptayan defterde 81 nüfuslu olduğunu belirtmektedir. İbrahim Hakkı KONYALI (R….

Dereköy (Fisandon)
Karaman Ansiklopedisi / 9 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. Köy derenin içinden geçtiği, yer yer daralan bir vadi içinde kurulmuştur. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.106 m’dir. Köy, Gödet Barajı’nın gövdesi ve mansabı tarafında bulunmaktadır. 37° 7′ 37,1892” kuzey ve 33° 16′ 12,4356” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’a 7 km. uzaklıktadır. Köy; Zengen (Başharman), Gökçe, Tarlaören ve Seyithasan köyleri ile Karaman merkez ilçe ile komşudur. Köyün, “Yunus” ve “Yedipınar” adlarında bağlıları bulunmaktadır. Yunus Bağlısı, 1992 yılında arsa üretilmesiyle 100 hane Dereköylü, 50 hane Akpınarlı (Dağa) ve 100 hane de farklı köylerden yerleşen insanlar tarafından teşkil edilmiştir. Gökçe Çamlığı Mevkii’nde bulunan Yedipınar Bağlısı’nda ise yazın ikâmet edilmektedir. Köyün eski ismi Fisândûn/ Fisandon/ Kasandon’dur. Karye-i Fisandon; H. 888/ M. 1483 yılı Karaman Vilâyeti’nde vâkıfların kaydedildiği Murâd Çelebî Defteri’nde (İstanbul Taksim Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. O. 116/1); şu şekillerde geçmektedir: “Evkâf-ı Nefs-i Lârende ma’a Nevâhi 181- Vâkf-ı Medrese-i Hâtûn der nefs-i Lârende müderris Mevlânâ Taceddîn be hükm-i cihân muta’; “an asyab-ı diğer der karye-i Fisandon 9,5 sehm fi yevm 2 fi sene 720.” 189- Vâkf-ı Ecza’-i Hâcı İsmâ’îl ber muceb-i defter-i köhne; “bağ der karye-i Fisandon kıt’a fi sene 80 (47b).” 194- Vâkf-ı Ecza’-i Hıdır Beğ bin İsmâ’îl ber muceb-i defter-i köhne; “zemin-i Hâcı İsmâ’îl…

Süleymânhâcı
Karaman Ansiklopedisi / 3 Haziran 2016

Karaman merkeze bağlı köy. 37° 28′ 2,355” kuzey ve 33° 4′ 5,0664” doğu koordinatlarında yer alan köy, Karaman’a 45 km. uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.113 m’dir. Köyün “Cumhuriyet” adında bağlısı bulunmaktadır. Köy; Konya-Çumra; Adakale (Yılanlı), Taşağıl, Arıkören ve Uzunkuyu ile Ortaoba, Madenşehri ve Üçkuyu (Değle) köyleriyle komşudur. Süleymanhacı’nın merkezine 8 km mesafeden daha yakın 4 köy bulunmaktadır. Ortaoba 3,91 km, Adakale 4,98 km, Üçkuyu 5,87 km ve Kaşoba 6,58 km’dir. H. 1241/ M. 1826 yılında Konya üzerinden seyahat eden Fransız Léon de LABORDE (1807–1869), Süleymanhacı’dan Karadağ’ın kuzey yamacında suyu acı küçük bir gölün kıyısında otuz kadar evden oluşan köy olarak söz etmektedir. Köyün bu gün bilim dünyasınca sıkça anılmasının sebebi, Kızıldağ ve Pınarbaşı höyükleri yüzündendir. Karaman çevresinde en eski yerleşme merkezi, M.Ö. 10 bin-8 bin arasına tarihlenen ve Paleolitik’ten (Bakır-Taş) Neolitik (Yeni/Cilalı Taş) döneme geçiş devresine (Epipaleolitik) ait olan, Pınarbaşı’dır. Süleymanhacı Köyü’nde bulunan Pınarbaşı’nda Karaman Müzesi ve İskoçya Edinburg Üniversitesi işbirliği ile 1994-1995 yılında T. WATKİNS ve 2003-2004 yılında D. BAİRD başkanlığında yapılan kazılara göre, buranın Neolitik döneme girerken insanların yerleşmesine sahne olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu çağda yerleşen insanlar ziraat yaparak besinlerini üretmişlerdir. Köy civarının, antik çağda da yerleşime sahne olması, köyün su kaynakları, güvenli konumu ve…